آنتیک | Antique

آنتیک | Antique: عتیقه به هر چیز گران‌قیمت و با ارزشی که یکی از وجوه کمیابی یا تاریخی را دارا باشد اطلاق می‌شود. ریشه فرانسوی دارد به معنی کهنه و باستانی.