آیا غرفه های فضای باز نمایشگاه در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تحت پوشش بیمه هستند؟

طبق بند 3 بخش امور بیمه دستورالعمل پیوست قرارداد مجریان نمایشگاه ها، کلیه برگزارکنندگان نمایشگاه ها مکلفند در صورت وجود غرف نمایشگاهی در فضای باز نسبت به انجام بیمه این غرفه ها با پوششهای حوادث، سوانح و آتش سوزی و مسئولیتهای مدنی در قبال بازدیدکنندگان و مراجعین و اشخاص ثالث، کارکنان ستادی و مدیران سالن اقدام نمایند.