ازاره | Dado

ازاره | Dado: قسمت پایینی دیوار اتاق، درصورتی‌که رنگ آن متفاوت باشد یا پوششی متفاوت از قسمت بالایی داشته باشد و ارتفاعش تقریباً از کمر پایین‌تر باشد، ازاره گفته می‌شود.