باهاوس – Bauhaus

باهاوس – Bauhaus: سبکی از طراحی است که نام خود را از یک مدرسه هنری تأثیرگذار آلمانی گرفته است که از سال 1919 تا 1933 فعالیت می‌کرد. سبک باهاوس با مدرنیسم ساده و مفهوم «فرم پیرو عملکرد» تعریف می‌شود.