بوکله – Bouclé

بوکله – Bouclé: بوکله نوعی پارچه با گره‌های نامنظم و سطحی گره‌دار است که اغلب از دو رنگ مختلف تشکیل‌شده و بافت ایجاد می‌کند.