ترومپ‌ لو‌ی – Trompe l’oeil

ترومپ‌ لو‌ی – Trompe l’oeil: فریب چشم تکنیکی است که باعث می‌شود چیزی صاف، مانند دیوار، سه‌بعدی به نظر برسد. این تکنیک اغلب از طریق نقاشی‌های فوتورئالیستی به دست می‌آید.