تناسب – Proportion

تناسب – Proportion: درک مقیاس عناصر خاص در یک شیء.