رنگ‌های تأکیدی – Accent Colors

رنگ‌های تأکیدی – Accent Colors: رنگ‌های تأکیدی رنگ‌های متضاد یا مکمل رنگ‌های اصلی مورد استفاده در یک اتاق هستند که باعث ایجاد تاکید بصری می شوند.