رنگ مایه – Hue

رنگ مایه – Hue: رنگ یا سایه رنگی یک عنصر در طراحی داخلی.