روشنایی محیطی – Ambient lighting

روشنایی محیطی – Ambient lighting: به نوری اطلاق می شود که پیش از اضافه شدن نورهای اضافی دیگر در اتاق وجود داشته باشد. این نور روشنایی کلی، عمومی و یکنواخت را در فضا فراهم می‌کند.