ساعات شروع کار نمایشگاه، پلمپ و نحوه حضور بازدیدکنندگان، مشارکت کنندگان و پرسنل غرفه ها چگونه است؟

ساعت شروع کار نمايشگاه و حضور بازدیدکنندگان 9:00 صبح می باشد . لذا حضور مشاركت كنندگان و پرسنل آن غرفه محترم يك ساعت قبل از فک پلمپ سالنها الزامي مي باشد.