شورون – Chevron

شورون – Chevron: شورون یک الگوی V شکل معکوس است که اغلب از دو رنگ تشکیل شده و از طرح‌های کورد استفاده در کف، دیوار، کوسن و سایر مبلمان است.