صندلی ایمز – Eames Chair

صندلی ایمز – Eames Chair: نوعی صندلی راحتی یا لمیدنی با زیر پایی ساخته چارلز و ری ایمز که با الهام از آن صندلی‌های ایمز امروزی تولید می‌شوند.