طارمی – Baluster

طارمی – Baluster: به تکیه‌گاه‌های عمودی نرده گفته‌ می‌شود. می‌تواند از جنس چوب، فلز، شیشه و غیره ساخته شود و دارای طرح‌های ساده یا زینتی باشد.