طراحی قابل دسترس – Accessible Design

طراحی قابل دسترس – Accessible Design: طراحی داخلی و خارجی که نیازهای دسترسی فضایی افراد دارای کم‌توانی جسمی را برآورده کند. این ضوابط شامل مواردی مانند عرض کافی درب، ارتفاع مناسب کانتر، سیگنال‌های صوتی و تصویری، ارتفاع پریز و غیره می‌شود.