غرفه ریالی چیست؟ توضیح دهید

تمامی غرفه هایی که صاحبان آنها ایرانی و متعلق به اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی باشند غرفه های آنها به صورت ریالی محاسبه شده و به آنها غرفه های ریالی گفته می شود.