غرفه نمایشگاهی ارزی چیست؟

غرفه های ارزی به غرفه هایی گفته می شوند که اگر چه در داخل کشور ساخته و اجرا می شوند ولی نوع محصول یا صاحبان آن شرکت و منافع فروش و بازاریابی محصول و خدمات به خارج از کشور مربوط می شود. این غرفه ها باید هزینه شرکت در نمایشگاه و طراحی غرفهنمایشگاهی و غرفه سازی خود را به صورت ارزی پرداخت کنند.