فنگ شویی – Feng shui

فنگ شویی – Feng shui: روش سنتی طراحی چینی بر اساس نیروهای انرژی. فنگ شویی به این معناست که فرد را با محیط اطراف خود هماهنگ کند.