مبل شزلون – Chaise longue

مبل شزلون – Chaise longue: یکی از انواع مبلمان با شکل غیرمتعارف است که ریشه آن در فرانسه و مصر بوده و دارای طول بسیار کشیده است.