مقیاس – Scale

مقیاس – Scale: درک چگونگی ارتباط اندازه یک شی در فضا در نسبت با اندازه اشیاء دیگر در فضا.