مونوکروم – Monochromatic

مونوکروم – Monochromatic: طرح رنگی که حول یک رنگ متمرکز باشد.