میز کنسول – Console table

میز کنسول – Console table: یک میز مستقل که اغلب در ورودی خانه‌ها یافت می‌شود و معمولاً به‌عنوان فضایی برای قرار دادن عناصر تزئینی از آن استفاده می‌شود.