نقطه کانونی -Focal point

نقطه کانونی -Focal point: نقطه‌ای در اتاق یا طراحی که چشم به سمت آن کشیده می‌شود. مرکز دکوراسیون یک اتاق که همه عناصر طراحی دیگر با آن هماهنگ می‌شوند.