والان – Valance

والان – Valance: آویزی است که بخش بالایی پنجره را می‌پوشاند و می‌تواند به‌تنهایی یا همراه پرده به کار رود. تاریخ استفاده از والان به دوران رنسانس بازمی‌گردد.