پاف – Pouf

پاف – Pouf: مبلمانی که به‌عنوان زیر پایی یا نشیمن کوتاه استفاده می‌شود.