پاپیه ماشه – Papier-Mâché

پاپیه ماشه – Papier-Mâché: پاپیه ماشه در اصل لغتی فرانسوی است به معنای کاغذ فشرده که از آن بیشتر در مجسمه‌سازی و در المان‌های تزیینی استفاده می‌شود.