پتینه – Patina

پتینه – Patina: پتینه‌کاری هنر کهنه کردن اجسام و کارهای هنری با بهره‌گیری از رنگ و بافت و ایجاد نمایی کهنه و فرسوده شده یا اکسید شده است. در این هنر، با کمک رنگ‌های پوشاننده، روشن‌کننده و تیره کننده و مات‌کننده، به اشیا حالتی فرسوده، خورده شده و کهنه داده می‌شود.