پنجره زیر سقفی – Clerestory

پنجره زیر سقفی – Clerestory: یک یا چند پنجره که در قسمت بالای دیوار بالاتر از سطح چشم قرار می‌گیرند.