پندانت – Pendant

پندانت – Pendant: چراغی که معمولاً با طناب، زنجیر یا میله فلزی از سقف آویزان می‌شود؛ و به‌صورت چندتایی نصب می‌شود. پندانت برای تأمین نور فعالیتی در نورپردازی خانه استفاده می‌شود.