پوشش بیمه برگزاری نمایشگاه ها در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی جمهوری اسلامی ایران به عهده چه مرجعی است؟

مجریان نمایشگاه ها موظف به تهیه و ارائه بیمه نامه های ذیل با رعایت شرایط مندرج در دستورالعمل پیوست قرارداد مربوطه هستند.

  • بیمه نامه حوادث، سوانح، آتش سوزی و سرقت
  • بیمه نامه مسئولیت مدنی و مادی در قبال کارکنان ستادی، مدیران سالن، اشخاص ثالث و پیمانکاران فرعی
  • بیمه نامه مسئولیت مدنی و مادی در قبال بازدید کنندگان و مراجعین و اشخاص ثالث