چه فرصت های آموزشی در نمایشگاه ها موجود است؟

بسیاری از نمایشگاه‌های مد و نساجی شامل سمینارها، کارگاه‌ها و میزگردهایی است که توسط کارشناسان صنعت برگزار می‌شود. این مؤلفه‌های آموزشی بینش‌های ارزشمندی را در مورد روندهای نوظهور، شیوه‌های پایدار و بهترین شیوه‌های کسب‌وکار ارائه می‌دهند و شرکت‌کنندگان را با دانش برای ارتقای کسب‌وکارشان توانمند می‌سازند.