کابریول – Cabriole

کابریول – Cabriole: مبلی است که پایه آن تزئین شده و خمیده است. قسمت بالایی پایه به سمت بیرون و قسمت پایینی آن به سمت داخل انحنا دارد.