کشورهای در حال توسعه چگونه می توانند از شرکت در نمایشگاه های مد و نساجی سود ببرند؟

نمایشگاه های تجاری بستری را برای کشورهای در حال توسعه فراهم می کنند تا صنایع دستی سنتی و منسوجات بومی خود را برای مخاطبان جهانی به نمایش بگذارند. شرکت در این رویدادها می تواند منجر به ایجاد فرصت های صادراتی، رشد اقتصادی و شناخت صنایع نساجی آنها شود.