مرکز کنگره هامبورگ یک مرکز همایش در هامبورگ، آلمان است که درست در کنار Planten un Blomen، نزدیک ایستگاه دامتور هامبورگ قرار دارد. در 14 آوریل 1973 به عنوان اولین در نوع خود در آلمان افتتاح شد.