پروژه طراحی غرفه سپاهان باتری

کارفرما: شرکت سپاهان باتری

نمایشگاه: نمایشگاه قطعات خودرو تهران

سال ساخت: 1401

نوع فعالیت: تولیدکننده باتری خودرو

نمونه کار طراحی غرفه سپاهان باتری در نمایشگاه قطعات خودرو تهران

رسانه ارسطو – پروژه طراحی غرفه سپاهان باتری در نمایشگاه قطعات خودرو تهران 1401

گالری پروژه