آگهی مزایده نمایشگاه بین المللی تهران
اخبار نمایشگاهی

مزایده عمومی / واگذاری فضا و منافع حاصل از جابجایی بازدیدکنندگان توسط خودروهای مسافربربرقی درمحل دائمی نمایشگاه های بین المللی جمهوری اسلامی ایران

موضوع: واگذاری فضا و منافع حاصل از جابجایی بازدیدکنندگان توسط خودروهای مسافربربرقی درمحل دائمی نمایشگاه های بین المللی جمهوری اسلامی ایران

ادامه مطلب